Regulamin klasy F3K 2019

Zdalnie sterowane modele szybowców wyrzucane z ręki

wersja 1a/2019

(Regulamin powstał na podstawie regulaminu FAI obowiązującego od 01.01.2019,  źródło. Zachowano oryginalną numerację rozdziałów.  Tłumaczenie: Czarek Janas).

5.7.1. Uwagi ogólne

Zawody polegają na rozgrywaniu różnych konkurencji (zadań), podczas których piloci zdalnie sterowanych modeli szybowców wyrzucanych ręką muszą wykonać określone zadania.

5.7.1.1. Chronometrażyści

Organizator musi zapewnić dostateczną liczbę chronometrażystów, aby umożliwić równoległe loty przez cały czas trwania zawodów. Chronometrażysta nie może w żaden sposób pomagać zawodnikowi, lub jego pomocnikowi. Zawodnik i jego pomocnik są upoważnieni do sprawdzania pomiarów chronometrażysty w trakcie czasu startowego.

Chronometrażyści mogą przebywać w dowolnym miejscu wewnątrz i poza polem startowym tak, aby dokładnie obserwować mierzony lot. Muszą zachować pewność, że nie przeszkadzają żadnemu pilotowi, czy lecącemu modelowi.

5.7.1.2. Pomocnik

Każdy zawodnik ma prawo posiadać jednego pomocnika, który nie może jednak w żaden fizyczny sposób wpływać na lot modelu, za wyjątkiem pomocy w przyniesieniu modelu, który wylądował poza polem startowym. Pomocnik jest jedyną osobą uprawnioną do pomocy zawodnikowi w trakcie czasu startowego.

Po upływie czasu startowego chronometrażysta i zawodnik muszą złożyć podpisy na karcie z wynikami. Jeżeli karta z wynikiem nie zostanie podpisana przez zawodnika, wynik za tę rundę będzie wynosił zero punktów.

5.7.1.3. Depozyt nadajników

Organizator zawodów musi rozważyć, czy konieczne jest zorganizowanie depozytu nadajników RC w rozumieniu przepisów zawartych w ABR Rozdział 4B, B11.2 – B.11.6.

5.7.2. Definicja modelu

5.7.2.1. Specyfikacja

W zawodach można używać modeli szybowców o następujących parametrach:

Maksymalna rozpiętość skrzydeł 1500 mm
Maksymalna masa 600 g
Minimalny promień noska kadłuba 5 mm we wszystkich płaszczyznach (technika pomiaru – patrz wzór przymiaru nosa kadłuba modelu kl. F3B)

Model musi być wyrzucany ręką i sterowany przy użyciu aparatury radiowej, za pomocą której zawodnik może oddziaływać na nieograniczoną liczbę powierzchni sterowych.

Używanie na pokładzie modelu szybowca żyroskopów, czy wariometrów jest zabronione.

Model może mieć otwory, kołki lub wzmocnienia umożliwiające lepsze uchwycenie modelu ręką. Kołki muszą być sztywne i muszą stanowić stałą część modelu (nie mogą być rozciągliwe ani wciągane). Nie zezwala się na używanie w modelu jakichkolwiek przyrządów (urządzeń, mechanizmów), które nie stanowią części modelu podczas startu lub po starcie.

5.7.2.2. Utrata części modelu

W przypadku, kiedy od modelu w trakcie lotu oddzieli się jakakolwiek jego część, lot jest punktowany na zero punktów. Jeżeli model utraci swoją część w wyniku kolizji, lub w trakcie lądowania (po pierwszym kontakcie z ziemią, przeszkodą, lub osobą) lot jest mimo to uznawany.

5.7.2.3. Zamiana modelu

Zawodnik może korzystać z pięciu modeli w trakcie zawodów. Dozwolona jest zamiana części pomiędzy tymi pięcioma modelami. Zawodnik może zmienić używany model w dowolnym momencie pod warunkiem, że używane modele odpowiadają wymaganiom technicznym, a zawodnik stosuje przydzieloną mu częstotliwość. Organizator musi oznakować każdą wymienną część we wszystkich modelach przedstawionych przez zawodnika do rejestracji.

W danym momencie czasu startowego w polu startowym zawodnik może mieć tylko jeden model. W trakcie czasu startowego zawodnik może wymienić model na inny, tylko spośród modeli znajdujących się w polu przygotowawczym od początku czasu startowego. Aby móc to zrobić, „stary” model musi najpierw zostać odłożony w to samo pole przygotowawcze, z którego zabierany jest „nowy” model.

5.7.2.4. Odzyskiwanie modelu

W przypadku kiedy w trakcie czasu przygotowawczego lub czasu startowego model szybowca wyląduje poza polem startowym, musi zostać przyniesiony z powrotem przez pilota lub jego pomocnika. Nikt inny nie jest do tego upoważniony. Jeżeli w przyniesieniu modelu będzie brała udział jakakolwiek inna osoba, powiązana z zawodnikiem, pilot dostanie zero punktów w danej kolejce. W przypadku gdy model przyniesie przypadkowa osoba postronna (np. widz), zawodnikowi przysługuje nowy czas startowy.

Zabrania się rzucania modelem, aby przyspieszyć jego powrót do pola startowego. Jeżeli jednak taka sytuacja będzie miała miejsce, zawodnik będzie ukarany odjęciem 100 pkt. karnych od jego końcowego wyniku.

5.7.2.5. Częstotliwości radiowe

Każdy zawodnik, który nie używa nadajnika RC w technologii „Spread Spectrum” musi zapewnić możliwość sterowania swoim modelem na co najmniej dwóch różnych częstotliwościach (kanałach), a organizator może przydzielić mu dowolną z tych częstotliwości, na czas trwania całych zawodów. Organizator nie może w trakcie zawodów zmieniać częstotliwości przypisanych zawodnikom. Jedynie w przypadku zarządzenia kolejek  finałowych zawodnikowi można przydzielić inną częstotliwość pracy nadajnika, jednakże taka zmiana musi obowiązywać na cały czas trwania lotów finałowych.

 5.7.2.6. Balast

Paragraf B 3.1 w Rozdziale 4B (wykonawca modelu) nie ma zastosowania w klasie F3K. Balast musi znajdować się wewnątrz modelu i musi być bezpiecznie zamocowany.

5.7.3. Definicja pola startowego

5.7.3.1. Teren lotów

Teren do lotów, na którym rozgrywane są zawody powinien być możliwie płaski i odpowiednio rozległy tak, aby umożliwić równoczesne loty kilku modeli.
Głównym źródłem noszeń nie powinny być prądy zboczowe wynikające z nachylenia terenu.

5.7.3.1. Pole startowe

Przed rozpoczęciem zawodów organizator musi określić pole startowe, w którym będą odbywać się wszystkie starty i lądowania. Wymiary pola startowego muszą być na tyle duże, aby zapewnić każdemu zawodnikowi swobodne wykonywanie lotów, tzn. przynajmniej 30m odległości pomiędzy zawodnikami, na kierunku startu. Organizator powinien przewidzieć przynajmniej 900m2 dla każdego zawodnika (kwadrat 30m x 30m).

Taśma wyznaczająca granicę pola startowego jest jego częścią.

Zawodnicy mogą wychodzić poza pole startowe w trakcie lotów. Jednak aby lot był ważny zawodnik w momencie startu i lądowania (patrz punkt 5.7.6.2.) musi znajdować się wewnątrz pola startowego.

Poza granicą pola startowego, w obrębie do 2m, musi zostać wyznaczone pole przygotowawcze na zapasowe modele zawodników, o takich rozmiarach, aby każdy zawodnik miał dostępne przynajmniej 4m2.

5.7.4. Bezpieczeństwo

5.7.4.1. Kontakt z osobą postronną

Z uwagi na zapewnienie możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa, należy unikać jakiegokolwiek kontaktu osoby postronnej (za wyjątkiem pilota) z lecącym, lub wypuszczanym modelem, wewnątrz, jak i poza polem startowym. Dotyczy to również przypadku, kiedy model jest trzymany przez zawodnika pomiędzy lądowaniem, a kolejnym startem.

Jeżeli jednak taki kontakt nastąpi, na zawodnika zostaną nałożone punkty karne zgodnie z paragrafem 5.7.4.3. W przypadku kiedy kontakt osoby postronnej z modelem nastąpi w trakcie wyrzucania modelu, zawodnik dostanie zero punktów za daną kolejkę lotów.

 5.7.4.2. Kolizje modeli w powietrzu

W przypadku kolizji modeli w powietrzu, zawodnikom nie przysługuje nowy czas startowy. W takim przypadku nie stosuje się również żadnych punktów karnych.

5.7.4.3. Strefa bezpieczeństwa

Organizator może wyznaczyć strefę bezpieczeństwa poza polem startowym, dla ochrony osób i mienia. Musi jednak zadbać, aby strefa ta, była zdefiniowana jednoznacznie i dobrze oznaczona, oraz monitorowana przez cały czas trwania zawodów.

Kontakt modelu

  • z obiektami, wliczając powierzchnię ziemi, wewnątrz wyznaczonej strefy bezpieczeństwa, będzie karany  odjęciem 100 pkt. karnych od końcowego wyniku zawodnika.
  • w trakcie lotu z osobą postronną (za wyjątkiem pilota) wewnątrz wyznaczonej strefy bezpieczeństwa, będzie karany odjęciem 300 pkt. karnych od końcowego wyniku zawodnika.
  • w trakcie lotu z osobą postronną (za wyjątkiem pilota) gdziekolwiek poza wyznaczoną strefą bezpieczeństwa, będzie karany odjęciem 100 pkt. karnych od końcowego wyniku zawodnika.

Za każdy lot można nałożyć tylko jedną karę punktową. Jeżeli w trakcie jednego lotu, zostanie złamanych na raz kilka warunków bezpieczeństwa, na zawodnika nakłada się tylko jedną, większą karę punktową. Na przykład, kiedy podczas lotu model dotknął osoby postronnej oraz obiektu wewnątrz strefy bezpieczeństwa, na zawodnika nakłada się 300 pkt. karnych.

Jeżeli którykolwiek z powyższych przypadków będzie wynikiem kolizji modeli w powietrzu, kar punktowych się nie nakłada, zgodnie z 5.7.4.2.

Kary punktowe powinny zostać wyszczególnione w tabeli wyników końcowych, z oznaczeniem w trakcie których kolejek lotów zostały nałożone.

5.7.4.4. Przestrzeń zakazana

Organizator ma prawo ustalić przestrzeń zakazaną, do której modele nie mogą wlatywać na żadnej wysokości. Jeżeli jednak do takiej przestrzeni model wleci, pilot dostaje ustne ostrzeżenie, a jego model musi wylecieć z przestrzeni zakazanej najkrótszą drogą, bez zbędnej zwłoki. Jeżeli zawodnik nie zastosuje się do wydanego ostrzeżenia, wynik za dany lot będzie wynosił zero punktów.

W przypadku dużych zawodów, przestrzeń zakazana może być ustanowiona tylko w ostatecznych przypadkach, gdy nie było innej możliwości wyznaczenia pola lotów, wolnego od takich obostrzeń.

5.7.5. Warunki pogodowe

Maksymalna prędkość wiatru dla zawodów F3K to 8m/s. Zawody powinny zostać przerwane lub start powinien zostać opóźniony przez Kierownika Zawodów lub Jury, jeśli prędkość wiatru mierzona trzy razy, co 5 minut na wysokości 2 metrów nad ziemią w polu startowym, jest przez przynajmniej przez 20 sekund większa niż 8 m/s. W przypadku wystąpienia opadów deszczu Kierownik Zawodów może przerwać zawody. Po ustąpieniu opadów zawody są wznawiane od danej grupy, której loty zostały przerwane.

 5.7.6. Definicja lądowania

5.7.6.1. Lądowanie

Uznaje się, że model wylądował (w znaczeniu zakończył swój lot), jeżeli:

  1.  Model zatrzymał się gdziekolwiek.
  2.  Zawodnik wpierw dotknął lecącego modelu ręką, lub inną częścią ciała.

5.7.6.2. Lądowanie prawidłowe

Lądowanie uznaje się za prawidłowe, jeśli:

  • po zatrzymaniu modelu przynajmniej jedna część modelu dotyka pola startowego, bądź znajduje się bezpośrednio nad nim, w rzucie z góry (ten przypadek obejmuje również wszystkie elementy wyznaczające pole startowe, jak np. taśma wyznaczająca granicę pola).
  • zawodnik łapie model ręką (lub przynajmniej dotyka go którąkolwiek częścią ciała), przy czym stoi obiema stopami w polu startowym.

 5.7.7. Czas lotu

Czas lotu mierzony jest od momentu wypuszczenia modelu z ręki przez zawodnika, do momentu lądowania zdefiniowanego w 5.7.6., lub do zakończenia czasu startowego.

Czas lotu mierzy się w sekundach. Wynik pomiaru zaokrągla się w dół, do wartości całkowitej.

Lot uznaje się za ważny, jeśli:

Start modelu odbył się z pola startowego w trakcie czasu startowego, a lądowanie można uznać za prawidłowe w znaczeniu paragrafu 5.7.6.

To oznacza, że jeżeli model został wypuszczony przez zawodnika przed początkiem czasu startowego, lot punktowany jest na zero punktów.

W zadaniach, w których wyszczególniony  jest maksymalny punktowany, lub docelowy czas lotu, pomiaru dokonuje się tylko do podanej wartości. Całkowity czas uzyskany przez zawodnika w danym zadaniu nie może być większy, niż czas startowy minus ilość punktowanych lotów wyrażona w sekundach.

5.7.8. Zasady lokalne

Zasady lokalne mogą zostać określone tylko w przypadku konieczności zmian zasad bezpieczeństwa, z uwagi na warunki lokalne. Nowe zasady nie mogą być ustanawiane do zmiany zadań.

5.7.9. Definicja kolejki lotów

5.7.9.1. Definicja grupy i punktacji w grupie

Zawody składają się z kolejek lotów. Zawodnicy powinni zostać podzieleni na możliwie jak najmniejszą liczbę grup. Grupa powinna składać się z nie mniej niż 5 pilotów. Skład grup powinien się zmieniać w poszczególnych kolejkach lotów.

Wyniki są normalizowane w ramach każdej z grup, przy czym podstawą dla normalizacji wyników jest 1000 punktów przyznawane zwycięzcy w danej grupie. Wynik z zadania danego zawodnika jest mierzony w sekundach przyciętych do wartości całkowitych, zgodnie z paragrafem 5.7.7. Wynik znormalizowany w danej grupie jest obliczany zgodnie ze wzorem: wynik znormalizowany = wynik danego zawodnika / najlepszy wynik w grupie x 1000. Znormalizowane wyniki są zaokrąglane do liczb całkowitych.

Przykład:
 Zawodnik A: 400 sek = 800 punktów
 Zawodnik B: 500 sek = 1000 punktów
 Zawodnik C: 350 sek = 700 punktów

5.7.9.2. Czas startowy

Podczas każdej kolejki lotów zawodnicy dysponują określonym czasem startowym zdeterminowanym przez listę zadań w ramach danej kolejki lotów. Początek oraz koniec czasu startowego sygnalizowane są za pomocą urządzenia dźwiękowego. Pierwszy moment, w którym można usłyszeć sygnał dźwiękowy uznaje się za początek lub koniec czasu startowego.

5.7.9.3. Okno lądowania

Za lądowanie po przekroczeniu maksymalnego punktowanego czasu lotu lub po zakończeniu czasu startowego nie odlicza się punktów.

Dla wszystkich zadań, za wyjątkiem zadania C (Wszyscy w górę), ustala się 30 sekundowe okno lądowania, które zostaje otwarte bezpośrednio po zakończeniu czasu startowego. Wszystkie modele, które jeszcze wtedy znajdują się w powietrzu, muszą wylądować do zamknięcia okna lądowania. Jeżeli tak się nie stanie, dany lot punktowany jest na zero punktów.

W zadaniu C (Wszyscy w górę) okno lądowania zostaje otwarte 3:03, a zamknięte 3:33 licząc od początku 3 sekundowego sygnału startowego. Jeżeli model wyląduje po zamknięciu okna, lot punktowany jest na zero punktów. Jeżeli taki przypadek zdarzy się pomiędzy kolejnymi rzutami zadania C, tzn. model znajduje się w powietrzu w trakcie 60 sekundowej przerwy przedstartowej, następny lot punktowany jest również na zero punktów zgodnie z 5.7.11.3. Jeżeli powyższa sytuacja zdarzy się po ostatnim locie zadania C, na zawodnika nakłada się 100 pkt. karnych, zgodnie z 5.7.9.4.

Organizator musi ogłaszać, poprzez odliczanie w dół, ostatnie 10 sekund okna lądowania.

5.7.9.4. Czas przygotowawczy

Przed czasem startowym dla każdej z grup organizator ogłasza przynajmniej 5 minut czasu przygotowawczego. W najlepszym wypadku czas przygotowawczy dla następnej grupy powinien zaczynać się na 3 minuty przed końcem czasu startowego poprzedniej grupy (lub w momencie startu do ostatniego lotu w zadaniu C (Wszyscy w górę)), tak aby najlepiej zorganizować czas dnia.

Na początku czasu przygotowawczego organizator musi ogłosić nazwiska i/lub numery startowe zawodników z przygotowującej się grupy.

Przed każdym kolejnym startem w zadaniu C (Wszyscy w górę) musi być zapewniona 60 sekundowa przerwa przedstartowa, jako czas przygotowawczy, podczas której nie wolno wykonywać lotów próbnych (patrz opis zadania C – 5.7.11.3.).

5.7.9.5. Loty próbne

Po tym, jak wszystkie modele zawodników z poprzedniej grupy wylądują, dla zawodników z grupy następnej ogłasza się przynajmniej 1 minutę na loty próbne, jako część ich czasu przygotowawczego. W trakcie tego czasu zawodnicy danej grupy mogą z pola startowego wykonywać loty próbne.

Każdy z zawodników musi zagwarantować, że zakończy swoje loty próbne przed początkiem czasu startowego dla swojej grupy. Organizator musi ogłaszać ostatnie 5 sekund poprzedzających początek czasu startowego.

Zawodnik, który wystartuje, lub wykonuje lot modelem w trakcie czasu lotów próbnych, czasie startowym, lub oknie lądowania przysługującym innej grupie, niż przypisanej dla niego, otrzymuje 100 pkt. karnych.

Zawodnicy mogą wykonywać dowolne loty próbne przed ogłoszonym momentem złożenia nadajników do depozytu, oraz po zakończeniu ostatniego czasu startowego w danym dniu zawodów.

5.7.9.6. Powtórki czasu startowego

Zawodnik ma prawo do nowego czasu startowego, jeżeli nie mógł prawidłowo wykonać swoich lotów z winy organizatora.

Nowy czas startowy przysługuje zawodnikowi według następujących priorytetów:

  1. w bieżącej grupie
  2. jeśli nie jest to możliwe, w nowej grupie, stworzonej z przynajmniej 4 zawodników z prawem do powtórki czasu startowego. Grupa może zostać uzupełniona z innych zawodników wybranych metodą losową. Jeżeli w wybranej grupie nastąpi konflikt używanych częstotliwości, bądź przynależności drużynowej, lub wybrany zawodnik nie chce brać udziału w powtórce, wybór należy powtórzyć.
  3. Jeżeli to też jest niemożliwe, powtarza się czas startowy dla danej grupy, na końcu bieżącej kolejki lotów.

W przypadku 2. i 3. do wyników końcowych użyty zostanie wynik lepszy z pośród osiągniętych w grupie oryginalnej, bądź powtórzonej przez zawodnika, za wyjątkiem zawodników z prawem do powtórki. W ich wypadku wynik osiągnięty w powtórce będzie wynikiem oficjalnym. Zawodnikowi dobranemu do grupy powtórkowej dodatkowo, nie przysługuje prawo do powtórki czasu startowego, jeżeli z winy organizatora nie mógł w niej uczestniczyć.

5.7.10. Punktacja

Aby zawody mogły zostać uznane za ważne, musi zostać rozegranych przynajmniej 5 różnych zadań.

5.7.10.1. Wynik końcowy

Wynikiem końcowym jest suma znormalizowanych wyników z każdej kolejki dla każdego zawodnika z uwzględnieniem przyznanych punktów karnych.

W przypadku gdy podczas zawodów rozegranych zostało więcej niż 5 kolejek, najgorszy wynik każdego zawodnika jest pomijany.

Kary punktowe zostają odjęte od końcowego wyniku ukaranego zawodnika i powinny zostać wyszczególnione w tabeli wyników końcowych, z oznaczeniem w trakcie których kolejek lotów zostały nałożone.

Kary punktowe wlicza się do wyniku nawet w przypadku, gdy kolejka w której zawodnik ją otrzymał jest pomijana.

5.7.10.2. Remis

W przypadku remisu do ostatecznej punktacji brane są pod uwagę skreślone wyniki. Jeżeli rozstrzygnięcia wciąż nie ma, Kierownik Zawodów ogłasza dogrywkę, składającą się z jednego, wybranego przez niego zadania.

5.7.10.3. Loty finałowe

Organizator przed rozpoczęciem zawodów, może ogłosić, że zakończą się lotami finałowymi. W przypadku Mistrzostw Świata, lub Mistrzostw Kontynentu loty finałowe w kategorii seniorów są obligatoryjne. Loty finałowe powinny składać się przynajmniej z 3 kolejek i nie więcej jak z 6. W przypadku, gdy nie zostały rozegrane przynajmniej 3 kolejki finałowe, oficjalnym rankingiem uznaje się wyniki z eliminacji.

Loty finałowe w kategorii juniorów mogą zostać rozegrane, jeżeli grupa będzie stanowić nie więcej, jak 2/3 grupy finałowej seniorów. Oddzielny finał dla kategorii juniorów nie jest obowiązkowy.

Jeżeli loty finałowe zostały rozegrane, wyniki z eliminacji (w tym punkty karne) przestają obowiązywać.

5.7.10.4. Klasyfikacja drużynowa

Aby stworzyć międzynarodową klasyfikację drużynową, należy zsumować indywidualne wyniki trzech najlepszych zawodników z każdej drużyny. Drużyny będą klasyfikowane w kolejności od najwyższego wyniku, do najniższego. W przypadku remisu, wygrywa drużyna z niższą sumą miejsc zajętych przez zawodników w danej drużynie. Jeżeli to nie rozstrzyga remisu, decyduje najwyższe miejsce zajęte przez pojedynczego zawodnika w drużynie.

5.7.11. Definicje zadań

Szczegółowa lista zadań, które będą rozegrane danego dnia musi zostać ogłoszona przez organizatora przed rozpoczęciem zawodów. Lista możliwych zadań została zdefiniowana poniżej. W zależności od ilości zawodników i warunków pogodowych czas startowy może zostać zredukowany przez organizatora, zgodnie z opisem zadań.

5.7.11.1. Zadanie A (Ostatni lot)

Podczas czasu startowego zawodnik może dokonać nieograniczonej liczby startów, jednakże tylko ostatni lot jest punktowany. Maksymalna punktowana długość lotu to 300 sek. Każdy kolejny start modelu powoduje anulowanie wyniku z poprzedniego lotu.
Czas startowy: 7, lub 10  minut.

5.7.11.2. Zadanie B (Przedostatni i ostatni lot)

Podczas czasu startowego zawodnik może dokonać nieograniczonej liczby startów, jednakże tylko przedostatni oraz ostatni lot są punktowane. Maksymalna punktowana długość pojedynczego lotu wynosi 240 sek, dla czasu startowego 10 minut. Dla czasu startowego 7 minut, maksymalny punktowany czas lotu wynosi 180 sek.

Przykład:
 pierwszy lot 65 sek
 drugi lot 45 sek
 trzeci lot 55 sek
 czwarty lot 85 sek
 Wynik: 140 sek

5.7.11.3. Zadanie C (Wszyscy w górę, ostatni na ziemi)

Każdy zawodnik grupy musi wyrzucić swój model w ciągu 3 sekundowego sygnału dźwiękowego. Maksymalny punktowany czas lotu wynosi 180 sek.

Chronometrażysta dokonuje pomiaru lotu zgodnie z paragrafami 5.7.6. i 5.7.7. od momentu wypuszczenia modelu z ręki, a nie od początku sygnału dźwiękowego. Wypuszczenie modelu przed początkiem, lub po zakończeniu sygnału dźwiękowego będzie skutkowało przyznaniem zera punktów za dany lot.

Organizator przed początkiem zawodów określa liczbę rzutów (od 3 do 5).

Po zamknięciu okna startowego poprzedniego lotu, a sygnałem dźwiękowym do następnego startu, następuje 60 sekundowy czas przygotowawczy, podczas którego zawodnicy nie mogą wykonywać lotów próbnych.

Zawodnikowi nie przysługuje żadna pomoc w trakcie czasu przygotowawczego, startowego i okna lądowania.

Czasy wszystkich lotów zawodnika są dodawane do siebie a następnie normalizowane w celu uzyskania punktacji za to zadanie.

Przykład:
 Zawodnik A: 45 sek + 50 sek + 35 sek = 130 sek = 813 punktów
 Zawodnik B: 50 sek + 50 sek + 60 sek = 160 sek = 1000 punktów
 Zawodnik C: 30 sek + 80 sek + 40 sek = 150 sek = 938 punktów

5.7.11.4. Zadanie D (Wydłużanie czasu o 15 s (od 30 do 120 sek))

Podczas czasu startowego zawodnik może wykonać nieograniczoną liczbę lotów. Docelowy czas pierwszego lotu wynosi 30 sek. Gdy zawodnik wykona lot o czasie nie krótszym niż docelowy czas lotu, to lot ten jest punktowany, a docelowy czas dla kolejnego lotu jest zwiększany o 15 sekund. Kolejne docelowe czasy lotów wynoszą: 30 sek, 45 sek, 60 sek, 75 sek, 90 sek, 105 sek, 120 sek. Liczba lotów potrzebnych do osiągnięcia danego czasu docelowego nie jest ograniczona. Za każdą sekundę lotu punktowanego przyznawany jest jeden punkt, przy czym punktowany jest tylko docelowy czas lotu.

Czas startowy: 10 minut

Przykład:
 1 lot 32 sek osiągnięto czas docelowy 30 sek. W następnym locie czas docelowy wynosi 45 sek. Dotychczasowy wynik wynosi 30 sekund
 2 lot 38 sek nie osiągnięto czasu docelowego 45 sek
 3 lot 42 sek nie osiągnięto czasu docelowego 45 sek
 4 lot 47 sek osiągnięto czas docelowy 45 sek. W następnym locie czas docelowy wynosi 60 sek. Dotychczasowy wynik wynosi 30 + 45 sekund
 5 lot 81 sek osiągnięto czas docelowy 60 sek. W następnym locie czas docelowy wynosi 75 sek. Jednakże pozostało tylko 65 sekund czasu startowego.
 Wynik końcowy: 30 + 45 + 60 = 135 sekund.

5.7.11.4. Zadanie E (Poker)

Każdy zawodnik ma nieograniczoną liczbę lotów, aby osiągnąć co najwyżej 5 zadeklarowanych czasów docelowych. Przed pierwszym startem każdy zawodnik ogłasza swojemu chronometrażyście docelowy czas lotu. Następnie zawodnik może wykonać nieograniczoną liczbę startów aby osiągnąć docelowy czas.

Jeśli docelowy czas zostanie osiągnięty, zostaje on uznany i wtedy zawodnik może ogłosić kolejny docelowy czas, który może być niższy, taki sam lub wyższy od poprzedniego docelowego czasu.

Jeżeli zadeklarowany czas lotu nie zostanie osiągnięty, deklaracja nie może zostać zmieniona. Zawodnik może powtarzać próby osiągnięcia tego czasu, aż do końca czasu startowego. W przypadku ostatniego lotu, zawodnik może zadeklarować czas „do końca czasu startowego”. Ma wtedy tylko jedną próbę.

Zadeklarowany czas lotu musi zostać ogłoszony w oficjalnym języku zawodów, lub zostać zapisany liczbowo (np. 2:38) przez pomocnika niezwłocznie po wypuszczeniu modelu. W przypadku ogłoszenia deklaracji „do końca czasu startowego”, pomocnik zapisuje ją w postaci litery „W”.

Do wyniku wliczana jest suma czasów docelowych osiągniętych przez zawodnika.

To zadanie może zostać użyte podczas zawodów jedynie kiedy organizator posiada odpowiednią liczbę chronometrażystów dla zapewnienia niezależnych pomiarów czasu każdemu zawodnikowi w danej grupie.

Czas startowy: 10 minut.

Przykład
 Czas docelowy - Czas lotu - Czas zaliczony do punktacji
 45 sek - 46 sek - 45 sek
 50 sek - 48 sek - 0 sek
 50 sek - 52 sek - 50 sek
 47 sek - 49 sek - 47 sek
 60 sek - 57 sek -  0 sek
 60 sek - 63 sek - 60 sek
 60 sek - 65 sek - 60 sek
 Wynik: 262 sek.

5.7.11.5. Zadanie F (Trzy z sześciu)

Podczas czasu startowego zawodnik może wystartować nie więcej niż 6 razy. Maksymalny punktowany czas lotu wynosi 180 sek. Do wyniku końcowego wliczany jest czas trzech najdłuższych lotów.

Czas startowy: 10 minut.

5.7.11.6. Zadanie G (Pięć najdłuższych lotów)

Każdy pilot ma nieograniczoną liczbę lotów. Do wyniku brana jest suma czasu pięciu najdłuższych lotów. Maksymalny punktowany czas jednego lotu wynosi 120 sek.

Czas startowy: 10 minut.

5.7.11.7. Zadanie H (Loty: 1, 2, 3, 4 minutowe (maksymalny czas lotu), w dowolnej kolejności)

Każdy zawodnik ma nieograniczoną liczbę lotów podczas trwania czasu startowego.
Punktowane są maksymalnie 4 najdłuższe loty zawodnika.

Maksymalny punktowany czas dla najdłuższego lotu wynosi 4 minuty.
Maksymalny czas dla kolejnego (drugiego od końca, jeśli chodzi o czas trwania) lotu wynosi 3 minuty i dla kolejnych lotów odpowiednio 2 minuty i jedna minuta.

Czas startowy: 10 minut.

Przykład:
 1 lot 190 sek
 2 lot 95 sek
 3 lot 64 sek
 4 lot 105 sek
 5 lot 55 sek
 6 lot 245 sek
 koniec czasu startowego
 
 Czasy 4 najdłuższych lotów:
 czas lotu - czas maksymalny - czas punktowany
 245 sek - 240 sek - 240 sek
 190 sek - 180 sek - 180 sek
 105 sek - 120 sek - 105 sek
 95 sek - 60 sek - 60 sek

Wynik: 585 sekund.

5.7.11.8. Zadanie I (Trzy najdłuższe loty)

Każdy pilot ma nieograniczoną liczbę lotów. Do punktacji sumowane są trzy najdłuższe loty. Maksymalny punktowany czas jednego lotu to 200 sek.

Czas startowy: 10 minut.

5.7.11.9. Zadanie J (Trzy ostatnie loty)

Każdy pilot ma nieograniczoną liczbę lotów. Wynikiem jest suma czasów trzech ostatnich lotów. Maksymalny punktowany czas jednego lotu to 180 sek.

Czas startowy: 10 minut.

5.7.11.10 Zadanie K (Wydłużanie czasu o 30 s (od 60 do 180 sek))

Podczas czasu startowego zawodnik może wystartować 5 razy. Maksymalne punktowane czasy dla kolejnych lotów wynoszą: 60 sek, 90 sek, 120 sek, 150 sek, 180 sek. Kolejność musi zostać zachowana. Do punktacji sumowane są czasy wszystkich pięciu lotów.

Czas startowy: 10 minut.